Vårt arvesølv !

Norges kraftforsyning er unik i verden , ingen andre har så billig el-kraft .
Et el-samfunn trenger energi 24 timer i døgnet , 365 dager i året i ulike mengder gjennom døgn og år. 
Norsk vannkraft har en produksjonspris på cirka 0,04 kr kw/t , og vi kan til enhver tid produsere den kraftmengden vi behøver. Vår energi ligger lagret i våre vannmagasiner. 
Ingen andre land i verden er som Norge 100% selvforsynte med kraft når vi bruker våre anlegg optimalt og fyller magasinene fulle når det er mulig. 
På 1980 tallet bedrev Norge en god kraftpolitikk . Vi utnyttet vår magasinkapasitet maksimalt og hadde derved alltid nok kraft på lager. Vi hadde aldri mangel på kraft.
Så begynte det Nordiske kraftsamarbeidet ,noe som resulterte i høyere priser på strøm i Norge , det ble dyrere å bo og drive i Norge. 
Det grønne skiftet i Europa har vært en katastrofe , både økonomisk og energimessig. Det er brukt astronomiske summer på ulønnsomme vindmøller og sol-paneler. Vindmøller produserer lite strøm når det ikke blåser, sol-celler produserer lite strøm når solen ikke skinner, derfor må Tyskland beholde 100% backup med kullkraft og atomkraft. Den Tyske stat  er i store problemer, den prøver nå via ACER å fordele tapene på alle innbyggere i EU/EØS. ACER skal samordne energiproduksjon og priser i Europa. I praksis betyr dette at 500 millioner mennesker skal lide for Merkel's feilinvesteringer. 
Norge på sin side har strøm til en produksjonspris på 0,04 kr pr kw/t 24 timer , 365 dager i året. Det er denne viktige og verdifulle resurs norske politikere har gitt bort ved nordisk og europeisk kraftutveksling.
Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) vil stoppe ACER.


Våre Hjertesaker .
 

Det har i de siste to årene kommet lovnader fra Regjeringen om å fjerne NRK-lisensen . Nå har regjeringen , i stedet for å fjerne den , lagt den inn på skatteseddelen vår . Nå skal denne avgiften betales med en skatte-skjerpelse.
Med den nye finansieringsmodellen , vil det bli en dyrere lisens for de fleste . Denne...

Norges Fremtid sier nei til bompengeringer rundt de større byene i Norge . Dette er en unødvendig utgift som ikke burde tillegges trafikantene i tillegg til veiavgiften som vi er pålagt å betale .
Alle kjøretøy i Norge er pålagt en veiavgift . Denne avgiften er øremerket veiprosjekter som veibygging og vedlikehold .
Hvorfor skal vi da...

ALDERSPENSJON.
Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden.
Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt .
Ny alderspensjon består av to deler - en grunnsikring i form av en garantipensjon som er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt , og...

Gjennom EØS - avtalen og Schengen - samarbeidet , har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk , lover og regler som kommer fra Brussel , innenfor mange områder. Listen over enkeltsaker er lang . Over 8000 regler har Norge innført siden 1994 , og EU påvirker derfor i stor grad hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg . ...

Norge gav 34,1 milliarder kr. til offisiell bistand i 2017.
Syria var største mottakerland .
Vi i Norges Fremtid vil ha vesentlig kutt i bistand til utlandet.

EKTE DEMOKRATI

11.04.2018

Et ekte demokrati : Der folket besitter den absolutte høyeste makt , det er kun mulig i et Direktedemokrati .
Representativ demokrati , eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger , der velgerne skal ha siste ord.
Direkte demokrati er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.
Ordet demokrati betyr...

INNVANDRING.

11.04.2018

Vi mener flyktninger i utgangspunktet bør få hjelp nær hjemlandet .
En sak vi i Norges Fremtid er opptatt av , er at Norge bør ut av Schengen - samarbeidet og opprette passkontroll ved grensene . Norges deltagelse i Schengen - samarbeidet gjør at Norge ikke har mulighet til å stoppe illegal innvandring .

Europa skriker etter norsk gass , mens regjeringen gir bort Norge.
Det blir til ettertanke når regjeringens folk og andre EU- tilhengere bruker faren for å miste handelen med Europa som argument for å overføre stadig mer av vår nasjonale suverenitet til EU-byrokratiet i Brussel .
Dette til tross for at summen av all suverenitet som overføres får...

KRISTENDOM

10.04.2018

Vi vil ha Kristendomsfaget tilbake i skolen i sin opprinnelige form.
Vi vil ikke at Islam skal blandes med kristendomsfaget i skolen .

HELSE

10.04.2018


Alle innbyggere i riket skal ha rett på livsforlengende medisinsk behandling , uten hensyn til pris.


HVA NÅ?

Støtt saken vår