AVKORTING AV PENSJONEN SKAL FJERNES

11.04.2018

ALDERSPENSJON.
Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. 
Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt . 
Ny alderspensjon består av to deler - en grunnsikring i form av en garantipensjon som er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt , og en standardsikring i form av inntektspensjon som er avhengig av arbeidsinntekt som yrkesaktiv.
AVKORTING.
Avkorting brukes når flere ytelser ses i sammenheng , ved at den ene ytelsen reduseres i forhold til størrelsen på en annen ytelse. 
For eksempel avkortes særtillegget mot tilleggspensjonen i dagens alderspensjon , og garantipensjonen avkortes mot inntektspensjonen i den nye folketrygden. 
Avkorting brukes også om reduksjon av full pensjon , dersom vedkommende ikke har hatt lang nok opptjeningstid til å ha rett på full pensjon . Videre brukes uttrykket avkorting om reduksjon av pensjon ved arbeidsinntekt .Slik avkorting gjelder blant annet for AFP , både i privat og offentlig sektor .
Grunnlovens FolkeStyre (Norges Fremtid) vil fjerne avkortingen av pensjonen, og heve den til 4G.